Cyllidebau Carbon Cymru – Cais am Dystiolaeth

 • Derbyniodd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Gydsyniad Brenhinol ym mis Mawrth 2016. Mae’n pennu targed 2050 i leihau allyriadau o leiaf 80% ac mae’n darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer sefydlu dull cyllidebu carbon o weithredu yng Nghymru.

  Cyn diwedd 2018, dywed y Ddeddf bod rhaid i Weinidogion Cymru bennu rheoliadau ar gyfer targedau allyriadau interim ar gyfer 2020, 2030 a 2040, ynghyd â chyllidebau carbon 5 mlynedd ar gyfer y cyfnodau rhwng 2016 a 2020, a 2021 a 2025.

  Gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd ddarparu cyngor ar y targedau allyriadau hyn ac mae’n gofyn am dystiolaeth i helpu gyda’r dasg honno.

  Mae’r Pwyllgor yn darparu cyngor mewn dau gam:

  • Cam 1: Cyngor ar gyfrifo carbon a dylunio cyllidebau/targedau carbon Cymru. Cyhoeddwyd y cyngor hwn gennym ym mis Mawrth 2017.
  • Cam 2: Cyngor ar lefel yr uchelgais sydd yn y targedau a’r cyllidebau a’r sectorau ble ceir cyfleoedd penodol i ddadgarboneiddio (Gaeaf 2017).

  Mae’r Cais am Dystiolaeth hwn yn canolbwyntio ar yr ail o’r camau hyn. Bydd yr ymatebion i’r Cais hwn yn helpu fel sail i gyngor y Pwyllgor i Lywodraeth Cymru, a gyhoeddir ym mis Gaeaf 2017. Mae’r Cais yn cynnwys cwestiynau perthnasol i’r Ddeddf, ynghylch lefelau priodol y targedau a’r cyllidebau carbon a beth ddylid ei ystyried wrth argymell y rhain.

  Y dyddiad car ar gyfer yr ymatebion yw 11 Medi 2017.

 • Rydym yn awgrymu eich bod yn paratoi eich ymatebion i bob cwestiwn cyn eu rhoi ar y ffurflen hon.

  Mae rhestr lawn o gwestiynau ar gael yma

  Diolch.